AKRAM – „Ako vytvoriť koncepciu práce s mládežou v obci“

V spolupráci s AKRAM (Asociáciou krajských rád mládeže) Vám prinášame dokument, ktorý sa zaoberá tematikou tvorby koncepcie pre prácu s mládežou. Táto téma je nám aktuálne veľmi blízka, nakoľko sa sami zamýšľame nad spracovaním podobného dokumentu, alebo aspoň odporúčaní pre Nitriansky kraj.  

 

Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci a aká bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú poskytnuté. 

 

Asociácia krajských rád mládeže v rokoch 1.2.2018 – 31.1.2020 realizovala s finančnou podporou z programu Erasmus + projekt VYD – Village youth in dialogue (Vidiecka mládež v dialógu). V rámci tohto projektu vytvorila koncepcie práce s mládežou na roky 2019 – 2026 v 8 obciach: Cífer, Dolný Bar, Dubové, Podhradie, Sihelné, Spišské Tomášovce, Zázrivá, Žaškov. 

 

Koncepcie práce s mládežou v obciach boli zostavené participatívnym spôsobom. Do prípravy boli zapojení mladí ľudia, aktívni dospelí, pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy. 

 

V tejto publikácii chceme priblížiť metódy, ktoré sme použili, skúsenosti, ktoré sme získali, a tak pomôcť ďalším obciam, alebo tým, ktorí budú pre obce a s obcami spracovávať koncepcie práce s mládežou. 

 

Text sme rozdelili na dve časti. V prvej časti sa zaoberáme tvorbou vízie, analytickou a plánovacou fázou tvorby koncepcie. Uvádzame odporúčania na obsah dokumentu, ako aj na prípravu a realizáciu stretnutí, ktoré nám pomáhajú čo najlepšie zachytiť skutočnú východiskovú situáciu v obci, najmä potreby mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou a naplánovať ciele, opatrenia a aktivity tak, aby sa práca s mládežou mohla rozvíjať želaným smerom. V druhej časti sa venujeme procesu – teda postupom, ktoré by mali byť realizované od prípravnej fázy až po realizáciu, monitorovanie a hodnotenie koncepcie.