Informačné centrum mladých Topoľčany

Informačné centrum mladých v Topoľčanoch je od svojho vzniku v roku 1993 občianske združenie. V meste Topoľčany a jeho okrese sme jedinou organizáciou, ktorej víziou je podporovať mladých ľudí, poskytovať informačnú a poradenskú činnosť. ICM Topoľčany pracuje s ľuďmi vo veku 15-30 rokov, najmä na báze dobrovoľníctva. Sme otvoreným, apolitickým občianskym združením, ktorého hlavnými cieľmi sú poskytovanie informácií a poradenstva pre všetkých mladých ľudí bez diskriminujúceho prístupu. Hlavným cieľom činnosti ICM je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a poradenské služby v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či názorovej alebo sexuálnej orientácie.

Príklady našich aktivít:

 • Vzdelávacie workshopy o participácii mládeže
 • Vzdelávacie workshopy Simulátor pracovného pohovoru
 • Vzdelávacie workshopy v eko témach
 • Okrúhle stoly – diskusie mládeže a dôležitých dospelých
 • Sieťovacie stretnutia zahŕňajúce účastníkov v okresoch nitrianskeho kraja
 • Pripomienkovanie strategických dokumentov pre prácu s mládežou na úrovni NSK, ale aj Slovenska
 • Medzisektorové diskusie – Vytvorenie medzisektorovej pracovnej skupiny v oblasti práce s mládežou,
 • Budovanie kapacít svojich členov / nábor dobrovoľníkov
 • Členstvo v ZIPCEM (Združenie informačných a poradenských centier mladých na Slovensku)
 • Členstvo v NIKRAM (Nitrianska krajská rada mládeže)
 • Miestne spolupráce (mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany)
 • Zapájanie sa do programov MŠVVaŠSR