Ľudia so srdcom

Občianske združenie „ĽUDIA SO SRDCOM“ si vytyčuje za cieľ podporovať predovšetkým vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity detí, mládeže a dospelých ľudí, zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích a výchovných potrieb nadaných detí a mladých ľudí, podporovať efektívne trávenie voľného času a vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu.

Našou prioritou je poskytovať mladým ľuďom možnosti sebarealizácie a sebarozvoja. Pracujeme na spoločenských, kultúrnych, umeleckých a športových témach, zapájame ich do diania komunít a spolupráce s inými organizáciami.