Spolupráca s AKRAM – Asociácia krajský rád mládeže

Nitrianska krajská rada mládeže začína spolupracovať aj s AKRAM. 17. Apríla sme sa zúčastnili prvého stretnutia členov AKRAM, vďaka čomu sa postupne začíname orientovať aj v dianí v mládežníckom sektore v iných krajoch Slovenska.

Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM) je strešnou organizáciou  rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.

Poslaním AKRAMU je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni  rady mládeže s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitňovania ich činnosti, zároveň vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Cez krajských rád mládeže zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska.

Hlavné ciele sú:

  • tvorba podmienok a výmena príkladov dobrej praxe pre spoluprácu krajských rád mládeže
  • obhajovanie a zastupovanie záujmov detí a mládeže v samosprávnych krajoch
  • prezentácia činnosti krajských rád mládeže
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničím
  • zabezpečovanie servisu pre krajské rady mládeže predovšetkým v oblasti vzdelávania, informačných a poradenských služieb, publikačná činnosť a pod.
  • realizácia výskumných a prieskumných aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou, spracovanie databáz
  • zapájanie sa do celoslovenských a zahraničných projektov a kampaní s dosahom na deti a mládež
  • aktívna spolupráca pri príprave legislatívy a dokumentov týkajúcich sa práce s deťmi a mládežou

Ďakujeme za všetky rady a poznatky, ktoré nám táto spolupráca prináša a taktiež za povzbudivé slová kolegov z už zabehnutých krajských rád v ostatných krajoch Slovenska. 

 

Tešíme sa na spoluprácu!