S mladými o mladých (ERASMUS+, KA3, 2021-2022)

Dotačná schéma

NiKRaM na základe memoranda o spolupráci spolupracuje na projekte „S mladými o mladých – SOM2“ v rámci programu Erasmus+, KA3.

O projekte

Aplikant: SIEDAS
Partneri: Re:Colo, ICM Topoľčany, CVČ Štúrovo

Povinnosťou vyššieho územného celku na úseku starostlivosti o mládež je vypracovať a uskutočňovať koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocovať jej plnenie a v súlade s ňou sa podieľať na ďalších aktivitách na podporu mládeže vo svojej pôsobnosti. Ak v Nitrianskom kraji nenastane aktívny dialóg medzi mladými ľuďmi v regióne a ich zástupcami vo verejnej správe, koncepcia rozvoja práce s mládežou bude pripravovaná tzv. od stola a jej implementácia a napĺňanie bude v NSK veľmi ťažko dosiahnuteľná. NSK potrebuje pri príprave takéhoto strategického dokumentu aktívnu participáciu mladých ľudí a ich hlas.
Aby však mladí ľudia mohli túto úlohu plniť, je potrebné im vytvoriť priestor na aktívny dialóg s dôležitými dospelými. Takýto priestor sme sa rozhodli pre mladých v NSK vytvoriť pomocou projektu „S mladými o mladých – SOM2“.
V rámci seminárov dostanú mladí ľudia priestor k rozvoju vedomostí, zručností, postojov a hodnôt potrebných na to, aby mohli naplno rozvíjať svoj potenciál ako jednotlivci aj ako občania. Budú mať priestor voľne diskutovať a tvoriť vlastné odporúčania a objavovať a vyjadrovať svoje názory ako aj plány do budúcnosti.
Konferenciou SOM2 zabezpečíme, aby boli názory, odporúčania a plány mladých vypočuté a taktiež zohľadnené pri tvorbe koncepcie rozvoja práce s mládežou v NSK.

Hlavný cieľ

Zvýšiť a posilniť úroveň participácie mladých ľudí na úrovni NSK a tak zvýšiť kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávneho kraja.

Špecifické ciele

1. Zvýšiť povedomie mladých ľudí o aktívnom občianstve a ich úroveň participácie;
2. Zabezpečiť zber podnetov a potrieb mladých ľudí a ich zohľadnenie pri tvorbe strategických dokumentov pre mládež na úrovni NSK;
3. Sieťovať kľúčových hráčov mládežníckej politiky (pracovníkov s mládežou, MVO, OZ, ŽŠR, MP a i.) na úrovni NSK a vytvoriť medzi nimi fungujúce partnerstvá;
4. Vzájomne priblížiť mladých ľudí a dôležitých dospelých (Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu na NSK; Komisia školstva a mládeže na NSK) a naštartovať ich aktívnu spoluprácu na úrovni samosprávneho kraja.

Ostatné projekty