Programy pre mládež (MŠVVaŠ SR) – HLAS MLADÝCH 2020

Dotačná schéma

Projekt “HLAS MLADÝCH pre NiKRaM” v roku 2020, bol podporený v rámci programu pre mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, HLAS MLADÝCH (HLAS/D/2/2020).

O projekte

Znamenal odrazový mostík a naštartovanie organizácie, ktorá vznikla s cieľom rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni NSK. Cieľom bolo taktiež zvýšiť kvalitu mládežníckej politiky na úrovni NSK. Išlo aj o významný krok a podporu sieťovania aktérov aktívnych v oblasti práce s mládežou, podporu zvýšovania povedomia z pohľadu mladých ľudí na tému aktívneho občianstva a úroveň ich participácie. Projekt zabezpečil zber podnetov a potrieb mladých ľudí a pomohol naštartovať diskusiu, potrebnú pre tvorbu strategických dokumentov pre mládež na úrovni NSK. Aktivity projektu priblížili mladých ľudí a dôležitých dospelých s ambíciou naštartovať ich aktívnu spoluprácu na úrovni NSK. Aktivity projektu boli navrhnuté tak, aby mali rovnomerný dopad naprieč celým krajom a zapojili mládež vo všetkých okresoch NSK. Prostredníctvom 20 aktivít projekt priamo zapojil viac ako 170 mladých ľudí vo veku 13 – 30 rokov, viac ako 50 pracovníkov s mládežou a 7 expertov, viac ako 20 mimovládnych organizácii a vytvoril 8 informačných a propagačných nástrojov na propagáciu činnosti NiKRaM, ktoré prepájajú a inšpirujú mladých ľudí a organizácie s rovnakým záujmom a cieľami, a to zlepšiť prostredie pre prácu s mládežou v NSK.

Financie

Výška poskytnutého grantu: 12.000 €
Vlastné zdroje: 2950 €
Výška celkových výdavkov: 14.950 €

Ostatné projekty