Programy pre mládež (MŠVVaŠ SR) – Zastupiteľské štruktúry pre participáciu 2023

Dotačná schéma

Programy pre mládež (MŠVVaŠ SR), Zastupiteľské štruktúry pre participáciu.

O projekte

V roku 2023 naša krajská rada mohla svoju činnosť vykonávať aj vďaka finančnej podpore z MŠVVaŠ (Výzva: Štruktúry pre participáciu, Program: Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže). Vďaka tejto spolupráci môže NiKRaM každý rok (2022 – 2026) požiadať o financie, ktoré pokrývajú chod organizácie a jej činnosti v nadväznosti na Strategický plán, ktorý schválili členské organizácie NiKRaM.

V roku 2023 boli financie využité na financovanie 1 zamestnanca na hlavný pracovný pomer, 6 „dohodárov“, odmeny pre ďalších 5 ľudí, ktorí pracovali na čiastkových cieľoch projektu. Podľa strategického plánu rozvoja organizácie sme sa tento rok zamerali hlavne na zadefinovanie organizačnej štruktúry organizácie, nastavenie systému a popisu práce pre prvé pracovné pozície, ktoré sme v tomto roku aj obsadili, či využívanie online nástrojov pri systematizácii práce, nakoľko je niekedy výzva pracovať „roztrúsene“ po celom kraji a ostať pritom „na jednej pracovnej vlne“.
Ďalším cieľom bola aj tvorba interných smerníc, definovanie stratégie rozširovania aktivít do okresných miest a diskusia o práci okresných koordinátorov v budúcnosti.
Počas celého roku členky predsedníctva NiKRaM poskytovali konzultácie pre členské organizácie, mládežnícke organizácie, pracovníkov s mládežou či pre rôznych dôležitých aktérov mládežníckeho sektora v NSK. Výstupom takýchto konzultácii sú napríklad schválené projekty (napr. Gymnázium, Golianova 68, Nitra – Solidárny projekt – téma duševného zdravia), či konzultácie s mládežníckymi parlamentami, samosprávou a podobne.
Mysleli sme aj na teambuilding našich členských organizácii, ktorý upevnil naše sieťovanie, zdieľanie príkladov dobrej praxe či potenciál na uzatváranie spoluprác do budúcna. Tento rok sme navštívili Levice, členskú organizáciu Mládežnícke centrum KONTAKT, kde nás na „oudoorovej“ lezeckej stene sprevádzali aj dobrovoľníci organizácie DELF.
Jednou z najdôležitejších aktivít roku 2023 bolo opäť oceňovanie YOWA, tento rok pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Projekt poskytol aj financie na komunikačnú kampaň, záznamy aktivít vo forme videí a fotografií. Rozšírili sme opäť aj zdieľanú knižnicu NiKRaM, ktorá aktuálne obsahuje 91 titulov pre vzdelávanie a rozvoj osobnosti, tvorbu 8 druhov reklamných predmetov NiKRaM, výrobu tričiek a mikín s logom NiKRaM a MŠVVaŠ SR. Financie sme ďalej použili na vzdelávacie materiály, tvorbu 3 ks lektorských kufríkov plných vzdelávacích a logických hier, ktoré našim lektorom pomôžu pripravovať ešte zaujímavejšie a kreatívnejšie vzdelávanie pre mladých ľudí.
Vďaka tomuto projektu fungovala aj Pracovná skupina pre prácu so školskými parlamentami. Jej hlavným cieľom bola príprava akreditovaného vzdelávania pre školské parlamenty a ich koordinátorov, ktoré plánuje NiKRaM zosumarizovať v roku 2024.
Projekt financoval aj bežné výdavky organizácie ako administratívne náklady spojené s riadením projektu, nákup kancelárskych potrieb, náplne do tlačiarne, IT zariadenia (veľký reproduktor s mikrofónom, ktorý vieme využiť na ozvučenie väčších diskusných či vzdelávacích aktivít pre mládež; A3 laminátor), náklady na účtovníctvo a právne úkony súvisiace s projektom, či nájom kancelárskych priestorov, náklady na poštovné a podobne.

Na spolufinancovanie projektu sme využili najmä hodnotu dobrovoľníckej práce vo forme fungovania Medzisektorovej pracovnej skupiny a času, ktorý nad rámec svojim pracovných pomerov u nás odpracovali naši členovia a spolupracovníci. Tento rok sme dostali aj dary vo forme bezplatného využitia koncertnej sály Župného domu v Nitre, či vecné dary a plakety pre výhercov YOWA.

Financie

Výška poskytnutého grantu: 42 272,78 Eur
Vlastné zdroje: 4 696,98 Eur
Výška celkových výdavkov: 46 969,76 Eur

Ostatné projekty