Programy pre mládež (MŠVVaŠ SR) – PRIORITY mládežníckej politiky 2021

Dotačná schéma

Projekt “Mládežnícky sektor NSK: Kam ďalej v 2021” bol podporený v rámci programu pre mládež  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, PRIORITY​​ mládežníckej politiky (PRIORITY/D/1/2021).

O projekte

Projekt vychádza z analýzy potrieb mládežníckeho sektora v NSK, ktorá bola realizovaná v roku 2020 a začiatkom roku 2021 cez online stretnutia a diskusie s viac ako 200 účastníkmi (mládež od 13-30r., PsM, OZ, zástupcovia samospráv). Hlavným cieľom projektu je zvýšiť a posilniť úroveň participácie mladých ľudí na úrovni NSK, podporiť ich spoločenskú a občiansku účasť na živote v komunite; zabezpečiť, aby mladí ľudia mali potrebné informácie a zdroje na svoju aktívnu účasť v spoločnosti a zároveň zvýšiť kvalitu mládežníckej politiky na úrovni NSK. 

 

NiKRaM tento cieľ realizuje prostredníctvom 7 hlavných aktivít projektu:
1 Sieťovacích stretnutí,
2 Informačnej a diseminačnej kampane,
3 Online Enviro výzvy, 

4 Vytvorenia medzisektorovej pracovnej skupiny, 

5 Vzdelávania o projektovom manažmente a schéme ESC, 

6 Pilotného ročníka Oceňovania mládežníckeho sektora NSK,

7 Valného zhromaždenia. 

 

Všetky aktivity boli nadizajnované tak, aby boli uskutočniteľné aj v pandemických podmienkach. Aktivity prepájajú techniky klasických foriem neformálneho vzdelávania s digitálnym vzdelávaním a zameriavajú sa na mladých ľudí, PsM, koordinátorov práce s mládežou (koordinátori ŽŠR), ale zapájajú aj subjekty aktívne v práci s mládzou (samospráva, OZ) či súkromný sektor. Medzi výstupy projektu patrí napr.: Analýza potrieb a návrhy/odporúčania k tvorbe strategického dokumentu pre prácu s mládežou v NSK, Návrh/odporúčania na akčný ročný plán pre prácu s mládežou v NSK 2022, Vytvorenie štandardov spolupráce medzi NiKRaM a ŽŠR či sieťovanie aktérov mládežníckeho sektora v kraji. Online Enviro výzva dáva priestor pre vyjadrenie mládeže k tejto otázke. Vzdelávací program zas predstavuje štruktúru Solidárnych projektov, ktorý zvýši kapacity zapojených OZ v projektovom manažmente, čerpaní dotácií a pomôže rozvíjať komunity v ktorých pôsobia. Projekt taktiež prinesie pilotný ročník oceňovaní pre významných aktérov mládežníckeho sektora NSK. Rovnako plánuje informačnú a diseminačnú kampaň. Aktivity zapájajú celý región. Aktivity projektu prebiehajú do Marca 2022.

Financie

Výška poskytnutého grantu: 14.905 Eur
Vlastné zdroje: 1800 Eur
Výška celkových výdavkov: 16.705 Eur

Ostatné projekty